Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Sundhedsministeriet bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni 1996 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81591    

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 30. marts 2007 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 

 Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsens cirkulærenummer 121 af 4. juli 1996 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81877 

Cirkulære om ændring af visse cirkulærer om specialuddannelsen for sygeplejersker (7 trins skalaen). Med virkning fra den 1. august 2007. Sundhedsstyrelsens cirkulærenummer 63 af 9. august 2006 http://www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/C2006/0006309.htm 

Eksamensbekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24. august 2010  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133234  

 Europakommissionen, bilag 4, 1998 http://www.europarl.europa.eu/summits/wie2_da.htm#a4 

Rapport vedrørende etablering af specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Sundhedsstyrelsen, 1996

Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 1 af 26. maj 2003, se Uddannelsesordningen bilag 5