Grundlag for uddannelsen, formål og funktionsområder

Formålet med specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje er, at sygeplejersken udvider sine faglige og kliniske kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet som specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje og dermed sikrer et fokus på befolkningens mentale sundhed.

Formålet er tillige, at sygeplejersken opnår faglige kompetencer der indebærer en omfattende viden og kliniske færdigheder, hvor derved kan udvise ansvarlighed for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering, samt tager initiativ til udvikling af den kliniske psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje.

Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje skal til enhver tid baseres på accepterede faglige standarder, nyeste evidens og politiske målsætninger i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien i det primære og kommunale sundhedsvæsen.

Specialsygeplejersken er ansvarlig for sin funktionsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau, svarende til niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring, påtager sig et særligt ansvar for befolkningens mentale sundhed inden for den kliniske psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje, herunder:
 
  1. Klinisk psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
  2. Sundhedspædagogik, formidling og didaktik
  3. Kvalitetsudvikling og tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt koordinering og samarbejde

 

Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje omfatter viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Sikre tidlig opsporing og forebyggelse af både psykiatrisk og somatisk sygdom, og som i den kliniske hverdag kan arbejde ud fra overordnede strategier, omsætte disse til handling og kommunikere med samarbejdspartnere.
  • Påtage sig ansvar i den kliniske hverdag ift. at sikre helhed, kvalitet, tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde og koordinering. Blandt andet skal specialsygeplejerskerne medvirke til understøttelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem somatiske og psykiatriske samt børne-/ungdomspsykiatriske afdelinger eller mellem regioner og kommuner. Herudover skal de ligeledes understøtte tværsektorielt samarbejde med andre aktører.
  • Varetage klinisk lederskab ift. komplekse problemstillinger og med udgangspunkt i sundhedspædagogik vejlede, støtte og hjælpe patienter og pårørende samt undervise og vejede øvrige samarbejdspartnere.
  • Udvikle og forbedre klinisk praksis med værdi for patienten, identificere behov for forskning og implementere væsentlige forskningsresultater eksempelvis inden for deeskalering af konfliktsituationer med viden om forebyggelse/brug af tvang, recovery, dobbeltdiagnoser, brugerinddragelse, udfordringer ift. social ulighed og sundhedsteknologi.
  • Sikre høj klinisk sygeplejefaglighed og sikkerhed inden for medicinhåndtering.